Liturgie zangdienst

Orgelspel over ldk. gezang 251
Welkom en groet
Zingen: LB 841 – Wat zijn de goede vruchten
Orgel: Komm, heiliger Geist, Herre Gott
Lezen: Psalm 104 : 24 – 35
Zingen: Ldk. gezang 243 – Toen eenmaal God terneder kwam
Lezen: Ezechiël 11 : 16 – 20
Zingen: LB 665  – Om Christus wil zijn wij verblijd
Lezen: Handelingen 2 : 1 – 13
Anthem: Come down, O love divine
Lezen: Handelingen 2 : 14 – 42
Zingen: LB 678 – Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
Belijdenis
Zingen: LB 678 – Heilige liefdeskracht
Orgelspel: LB 841 – Wat zijn de goede vruchten


Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist Sjouke Bruining
m.m.v. de Ichthuscantorij o.l.v Geke Bruining-Visser

Collecte

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte
  • Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte

(2307)