Liturgie Evensong 26 juni 2022

Orgelspel

Lord I trust thee – G.F. Handel

Hymn: Lord of the years

Preces Sanders

Psalm 138 (berijmd)

Psalm 24 (onberijmd)

1e lezing 1 Koningen 19:19-21

Hymn He who would valiant be

Magnificat Stanford in C

2e lezing Lucas 9:51-62

Nunc Dimittis Stanford in C

Credo

Responses Sanders

Anthem Come down O love divine – Harris

Gebeden

Lied 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

Zegen

Orgelspel

(2426)

Liturgie Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Intochtslied: GKB 101 vers 1 en 5 – ‘De dag van onze Vorst brak aan’
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 47 : 1 en 3 – ‘Juich o volken juicht’
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 13 – ‘Jezus, Hij is koning’
Lezen: Lukas 24:44-53
Preek
Zingen: Liedboek Gezang 304 : 1, 2, 3 – ‘God is getrouw, zijn plannen…’
Gebed
Slotzang: Opwekking 366 –  ‘Kroont Hem met gouden kroon’
Zegen
Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Dhr. N. Laros

 

(226)

Liturgie Goede Vrijdag 15 april 2022

Intochtslied: Mache dich, mein Herze rein
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 576a : 1, 3 – ‘O hoofd vol bloede en wonden’
Gebed
Lezen: Lucas 23 : 26 – 32
Zingen: LB 575 : 5 – ‘Koning tot een spot getekend…’
Lezen: Lucas 23 : 33 – 37
Zingen: LB 575 : 2 – ‘Gij die alles hebt gedragen’
Lezen: Lucas 23 : 38 – 43
Zingen: LB 575 : 3 – ‘Die gewillig waart ten dode’
Lezen: Lucas 23 : 44 – 49
Zingen: GK psalm 31 : 1, 3 – ‘Bij U, o Heer, zoek ik bescherming’
Tekst: Lucas 23 : 46
Preek: ‘Levenswoord’
Zingen: LB 641 : 1, 4 – ‘Jezus leeft en ik met Hem!’
Collectedoel
Zingen: LB 576a : 6, 7 – ‘Wanneer ik eens moet heengaan’
Zegen

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Ds. H.J. Siegers

 

(1247)

Liturgie biddag 9 maart 2022

Intochtslied: GK 97 : 1, 5  – ‘De HEER alleen regeert’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 67 : 1, 2, 3 – ‘De Here God zij ons genadig’
Gebed
Lezen: Deuteronomium 8 : 1 – 11
Zingen: LvdK 479 : 1, 4 – ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Lezen: Deuteronomium 8 : 12 – 20
Zingen: GK06 gezang 38 : 1, 2, 3 – ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Tekst: Deuteronomium 8 : 5
Preek
Zingen: LvdK gezang 294 : 1, 2, 6 – ‘Laat komen, Heer, Uw rijk’
Gebed
Zingen: LB 425 – ‘Vervuld van Uw zegen’
Zegen
Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 • Oekraïne: NL79 RABO 0325 5209 33, t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. Gift Oekraïne

Voorganger:
Ds. T. Groenveld

(418)

Liturgie Oudejaarsavond

Aanvangslied: Ps 90 : 1, 4 en 8
Gebed
Schriftlezing: Genesis 33: 1-17
Lied: Ps. 118 : 2 en 3
Preek: ds. Kramer Amersfoort
Lied: Lied Sela “Ik zal er zijn”
Geloofsbelijdenis
Lied 38 Geref Kerkboek 1, 2 en 4 – Zoek eerst het koninkrijk van God
Dankgebed
Slotzang : NLB 885 – Groot is uw trouw, o Heer
Zegen
Collecte

Voorganger:
Br. Geert Noorman

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(697)

Liturgie eerste kerstdag

KND: Filmpje met lied
Intochtslied: Lvdk 138 : 1 – 4 ‘Komt laten wij aanbidden’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 484 ‘Go tell it on the mountain’
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 21 – Bijbel in gewone taal
Zingen: LvK 145 ‘Nu zijt wellekome’
Preek
Zingen: LvK 143 ‘Stille nacht, heilige nacht’
Gebed
Slotzang: Ere zij God
Zegen
Collecte: Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Voorganger:
Br. N. Laros

(2383)

Liturgie Carols in de Haven 26 december

Orgelspel
Samenzang: Once in Royal David’s city (1,2 en 3 koor. 4,5,6 Gemeentezang)
Gebed
Genesis 3 : 8-15
Koor: Adam lay ybounden – Ord
Genesis 3 : 17-19
Koor: The Lord at first did Adam make
Jesaja 11 : 1-4
Samenzang Lied 473 Er is een roos ontloken
Koor: There is no rose Graham – J Ellis
Lucas 1 : 26-35, 38
This is the truth sent from above – Ralph Vaughn Williams
Lucas 2 1, 3-7
Samenzang : Lied 478 Komt verwondert u hier, mensen
Lucas 2 : 8-16
Samenzang : Lied 482 Er is uit ’s wereld duistre wolken
Johannes 1 : 1 – 14
It came upon the midnight clear – Richard Storrs Willis (arr. Barry Rose)
Gebeden / zegen
Samenzang Lied 477 Komt allen tezamen
Orgelspel

(2383)

Liturgie Carols in de Haven

Orgelspel
Samenzang: Lied 125 (Lvdk) O kom, o kom, Immanuel
Openingsgebed
Lezing: Samuel 2 : 1 – 10
Koor: This is the truth sent from above – Vaughn Williams
Lezing: Romeinen 5 : 12 – 21
Hymn 3 Come thou long expected Jesu
Koor: There is no rose – Ellis
Hymn: 19 Come thou Redeemer of the earth
Lezing: Openbaringen  12 : 1-6
Koor: The Angel Gabriel – Terry
Gezang 122 Kom tot ons de wereld wacht
Lezing: Lucas 1 : 26 – 38
Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Lezing: Lucas 1 : 39 – 45
Koor: The Song of Mary – Shepherd
Slotgebed / zegen
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Orgelspel

(2373)

Liturgie Paaswake 3 april 2021

Psalm 130
Lektor: lezing: Mattheus 28: 1- 10
Voorganger, dragend de brandende paaskaars:
‘Christus, gisteren en heden, begin en einde, Alpha en Omega, hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en maatschappij, in de eeuwen der eeuwen.‘
Allen: Amen
Voorganger: ‘Licht van Christus!’
Allen : Heer, wij danken U.  (3x)
Koor: Weelkes:  Alleluia
Lezing: Gen. 1: 1- 2: 3
Psalm 33: 2
Lezing:  Exodus 14: 15- 15:1
LvdK Gezang 196
Lezing Daniel 3: 1- 6, 16- 24
NL lied 154a
Doopgedachtenis:
Lezing: Romeinen 6 : 1-11
Koor: NL lied 604
Gebeden, voorbeden
NL lied 634
Zegen
Koor: Stanford: Ye choirs of new Jerusalem

(1263)

Liturgie Orgel/Vleugel Vesper 31 januari

 1. Welkom en gebed
 2. Lied: GK Psalm 93: 1, 2 en 3 Orgel
 3. 1e Lezing: Matteüs 13:1-9
 4. Lied: Opwekking 461 ‘Mijn Jezus, Mijn Redder’
 5. 2e Lezing: Matteüs 13: 18-23
 6. Lied: GK Psalm 97: 1, 4 en 5
 7. 3e Lezing: Matteüs 13: 24-30
 8. Lied: ‘Verborgen rijkdom’ (Sela)
 9. 4e Lezing: Matteüs 13: 44-48
 10. Lied: NLB 756: 1, 2, 4, 5, 7(!), 6(!) Orgel
 11. Gebed
 12. Lied: Opwekking 436 ‘Onze Vader’ Vleugel
 13. Zegen


Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 • Zending: NL31 RABO 0325 521 5 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

(2370)

Liturgie Kerstnachtdienst

Intochtspsalm 2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

‘Ding dong, Merrily on high’

Profetenlezing: Jesaja 8:23 – 9:6

Antwoordlied: LB 473 Er is een roos ontloken

Epistellezing: Titus 2:11-14

LB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

Evangelielezing: Lucas 2:1-14

LB 487 Eer zij God in onze dagen

 Lucas 2:15-20

 O Jesulein suss, J.S. Bach

Overdenking

In dulci jubilo, J.S. Bach

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 481 Hoor de eng’len zingen d’ eer

Zending en zegen

Orgelspel

(2356)

Liturgie AdventsVesper

week 4 – Het is (bijna) zover

 

Binnenkomst

Aanvang

            Openingsvers

Nu de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden! –

Ontvonkt de vlam van uw nabijheid,

-Laat uw licht ons leiden! –

Een vuurkolom het duister door

-Laat uw licht ons leiden! –

En van de nieuwe dag ons teken,

-Laat uw licht ons leiden! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld,

-Laat uw licht ons leiden! –

Nu hier de avond valt, zingt ons de stilte uw naam ter eer.

-Laat uw licht ons leiden! –

Lied: LB 435: 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Psalmgebed    Psalm 99

Lezingen

            Jesajalezing: 8: 11-18 (Alleen God is heilig en te vertrouwen)

            Lied: LB 909:1, 2 en 3 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

            Evangelielezing: Lucas 1: 18-25 (de droom van Jozef)

stilte

Canticum: ‘Sanctus’ of LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig’

Gebeden (afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)

Avondlied: HH 559 ‘In the Lord I’ll be ever thankful’ of Taizé 45

Afsluiting

            Zegenbede met acclamatie

Nu hier de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

En wij de nacht in gaan, maar leven in het licht,

-wees onze vrede! –

Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

-wees onze vrede! –

Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen!

wees onze vrede! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld, -Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

(2369)

Liturgie dankdag

Intochtslied: Opw. 167: 1 en 2 (Samen in de naam van Jezus)
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied: GK Psalm 100: 1, 2 en 4
Gebed
Lezen: Jesaja 54:1-10
Lied: DNP Psalm 89: 1 en 5

1. Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen: 
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’

5. Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent.
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent.
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen.
Uw glorie maakt hen sterk, U zult hen weer verhogen.
U bent voor hen een schild, U leidt hen naar de zege.
Hun koning hebben zij van U, de HEER, gekregen.

Preek n.a.v. Jesaja 54: 10
Lied: GK06 Lied 118: 1 en 2 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)
Geloofsbelijdenis
Lied: GK06 Lied 118: 3
Dankgebed
Lied: Opw 167: 3
Zegen

Collecte bij de uitgang:

 • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(484)

Liturgie avondgebed

Zingen: Weerklank 285 : 1, 2, 3 (Hier in Uw heiligdom)
Gebed zingen: Hemelhoog 570 : 1, 2, 3 (Bron van licht en leven)
Lezen: PSALM 23
Zingen: Weerklank 544 : 1, 2, 3, 4 (De herder is er elke dag)
Lezen: Marcus 4 : 35 – 41
Zingen: GKB Psalm 4 : 2, 3
Overdenking: Psalm 23
Zingen: NLB 1014 : 1, 2, 5 (Geef vrede door van hand tot hand)
Gebed
Zingen: NLB 268 : 1, 2 (Goede herder als wij slapen)
Zingen: Weerklank 358 : 1, 2, 3, 4 (God zij met u elke dag en nacht)


Voorganger:
Dhr. N. Laros

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(2406)

Liturgie zangdienst

Orgelspel over ldk. gezang 251
Welkom en groet
Zingen: LB 841 – Wat zijn de goede vruchten
Orgel: Komm, heiliger Geist, Herre Gott
Lezen: Psalm 104 : 24 – 35
Zingen: Ldk. gezang 243 – Toen eenmaal God terneder kwam
Lezen: Ezechiël 11 : 16 – 20
Zingen: LB 665  – Om Christus wil zijn wij verblijd
Lezen: Handelingen 2 : 1 – 13
Anthem: Come down, O love divine
Lezen: Handelingen 2 : 14 – 42
Zingen: LB 678 – Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
Belijdenis
Zingen: LB 678 – Heilige liefdeskracht
Orgelspel: LB 841 – Wat zijn de goede vruchten


Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist Sjouke Bruining
m.m.v. de Ichthuscantorij o.l.v Geke Bruining-Visser

Collecte

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte
 • Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte

(2294)